(1)
Kishor, K.; Sinha, D.; Kumar, M.; Pawar, S.; Madhawi, R.; Raj, S.; Singh, R.; Devi, S.; Prasad, R. Brain Tumor Management Amidst COVID-19 Pandemic. apjcc 2020, 5, 235-238.