Kishor, Kunal, Dinesh Sinha, Manish Kumar, Shashi Pawar, Richa Madhawi, Shraddha Raj, Rajesh Singh, Seema Devi, and Rajiv Prasad. 2020. “Brain Tumor Management Amidst COVID-19 Pandemic”. Asian Pacific Journal of Cancer Care 5 (S1), 235-38. https://doi.org/10.31557/apjcc.2020.5.S1.235-238.